අද කාලේ තනුව

31.10.10 6:27 AM Posted by Thrimal Gunathilaka 0 commentsඔබෙ ප්‍රතිචාරය: 

පිය සෙනෙහස

30.10.10 6:52 AM Posted by Thrimal Gunathilaka 1 comments

අම්මා සදකි මම ඒ ලොව හිරු ය රිදී 
ඒ ඉර හදෙන්  මුළු ලෝකය එළිය වුණී
රැකුමට පුතුන් දිවියේදුක් ගැහැට විදී
පිය සෙනෙහසට කව්ගී ලිය වුණා මදී

සිරුරේ දුවන්නේ මගේ ලේ නොවැ පුතුනේ 
කුසයේ නොදැරුවත් දිවිබර මට දැනුනේ
මහමෙරකට උසයි දරුපෙම හද පතුලේ
පුදුමයි පුතුනි කිම ‍මගේ ලේ ‍කිරි නොවුනේ

මවකට මුවාවි නුඹ වෙත දිරි දුන්නේ
මම වෙමි පුතුනි එය මා පමණයි දන්නේ
පිය සෙනෙහස නැතිද දරුවනි හදුනන්නේ
අම්මාවරුන් පමණද මතු බුදුවන්නේඔබෙ ප්‍රතිචාරය: 

27.10.10 10:42 PM Posted by Thrimal Gunathilaka 0 commentsඔබෙ ප්‍රතිචාරය: 

මිතුදම

20.10.10 8:23 AM Posted by Thrimal Gunathilaka 2 comments


නික්ම ගියත් අද දිනේ,
දුටු තැනක පාර තොටෙදි සිනසෙනු මැන,
සොදුරු හදින් පෙර දින අප මිතුදම සිහිකර

ඔබෙ ප්‍රතිචාරය: 

DREAM

4:28 AM Posted by Thrimal Gunathilaka 0 comments

ඔබෙ ප්‍රතිචාරය: 

4:15 AM Posted by Thrimal Gunathilaka 0 comments

ඔබෙ ප්‍රතිචාරය: 

Before

19.10.10 9:28 PM Posted by Thrimal Gunathilaka 0 comments
Before you speak, Listen
Before you write, Think
Before you pray, Forgive
Before you quit, Try

ඔබෙ ප්‍රතිචාරය: