මා දෑසේ වේදනා.........

22.8.12 11:24 PM Posted by Thrimal Gunathilaka 0 comments

මා දෑසේ වේදනා ඔබ දෑසේ පෙම් සිනා
එනමුදු මගේ හදේ නැත වෛර චේතනා //

පෙරදා ඔබෙන් මෙම ලැබු නුහුරු කල්පනා
සාගරය සේ එදා ආදරය ගෙනු කලා //
ඒ සිහින මව මවා මා දෑස නෙත් කලා

මා දෑසේ වේදනා .............

මා ගයන ගීතයේ රාවේ ගුවනින් ඇසේ
ඒ සෝ සුසුම් තුලින් ඔය දෑස් නෙත් කලේ//
මේ ගීය ගැයුවේ මා ඔබ රිදවනු නොවේ.

මා දෑසේ වේදනා ........ //

ඔබෙ ප්‍රතිචාරය: