මහින්දාගමනය සිනමා සිත්තමක් සේ ජනතා හමුවට

11.5.11 8:18 AM Posted by Thrimal Gunathilaka 0 comments
‘මහින්දාගමනය’ චිත්‍රපටයේ රූගත කිරීම් මේ වන විට අවසන්ය.
ඔබෙ ප්‍රතිචාරය: