රෑ සිහිනේන්

27.2.12 9:12 PM Posted by Thrimal Gunathilaka 1 comments
රෑ  සිහිනේන් ඔබ  ළග මා සැනසෙනවා
මා සැබෑවෙන් ඔබ ලග සිත ළතවෙනවා //

මේ බැදුනු සෙනේ කෙදිනද මා පවසන්නේ
ආදරිය කියා කෙලෙසද මා අමතන්නේ
අපේ ලොවේ... කෙදිනද අප තනිවනනේ

රෑ  සිහිනේන් ඔබ  ළග මා සැනසෙනවා
මා සැබෑවෙන් ඔබ ලග සිත ළතවෙනවා

ඈ සනසවමින් ගී වැල් ගයමි මෙමා
ඒ මිහිරි ලොවේ සැනසුම මා ලැබ ගන්නම්
කුමරියනේ කිමද මා ගැන නොසිතෙන්නේ

රෑ  සිහිනේන් ඔබ  ළග මා සැනසෙනවා
මා සැබෑවෙන් ඔබ ලග සිත ළතවෙනවා //ගායනය - නාමල් උඩුගම

ඔබෙ ප්‍රතිචාරය: