2012 ලෝක විනාශය

12.4.11 3:08 AM Posted by Thrimal Gunathilaka

ලෝක විනාශය ඇත්තක්ද
මෙය සිදුවේවිද????????

සියලු දෙනාම කෘතුහලයෙන් බලාසිටී

ලෝක විනාශයක් 2012 වර්ෂයේ කිසිසේත්ම 
සිදු නොවනු ඇත.
නමුත් බෝහෝ විපරිත ක්‍රියාවන් සිදූ වීමට 
බෝහෝ ඉඩ ඇත

පහත අඩවියට පිවිසී බලන්න............

ඔබෙ ප්‍රතිචාරය: 

0 Response to "2012 ලෝක විනාශය"

Post a Comment

ඔබෙ අදහස් දහස් වටී