රෑ සිහිනේන්

27.2.12 9:12 PM Posted by Thrimal Gunathilaka
රෑ  සිහිනේන් ඔබ  ළග මා සැනසෙනවා
මා සැබෑවෙන් ඔබ ලග සිත ළතවෙනවා //

මේ බැදුනු සෙනේ කෙදිනද මා පවසන්නේ
ආදරිය කියා කෙලෙසද මා අමතන්නේ
අපේ ලොවේ... කෙදිනද අප තනිවනනේ

රෑ  සිහිනේන් ඔබ  ළග මා සැනසෙනවා
මා සැබෑවෙන් ඔබ ලග සිත ළතවෙනවා

ඈ සනසවමින් ගී වැල් ගයමි මෙමා
ඒ මිහිරි ලොවේ සැනසුම මා ලැබ ගන්නම්
කුමරියනේ කිමද මා ගැන නොසිතෙන්නේ

රෑ  සිහිනේන් ඔබ  ළග මා සැනසෙනවා
මා සැබෑවෙන් ඔබ ලග සිත ළතවෙනවා //ගායනය - නාමල් උඩුගම

ඔබෙ ප්‍රතිචාරය: 

1 Response to "රෑ සිහිනේන්"

  1. Sameera Thrimal(ත්‍රිමල්) Says:

    සිහිනෙන් හො සැන්සේනම්.............

Post a Comment

ඔබෙ අදහස් දහස් වටී