උරුමය..........

9.1.11 6:27 AM Posted by Thrimal Gunathilaka

දයා බරිත වූ
නුඹේ මුදු හදවත 
පැතුම් නෑසුවෙමි.
වියෝගයෙන් සමාවන්න මට
පින්බර කුමරිය
අපගේ උරුමය මෙයයි ඉතින්.............

මගේ හදෙත් 
පෙමි කුසුම් පිපුණ මුත්
නුඹේ සෙනේ අනුහසින්
මිලාන විය
ඒ කුසුම් හදේ පිපී
සිතූ නිසා හෙට ගැනත් බිදක්..............

දරන්න බැරි මට
වෙනත් කිසිත් නොව
සොදුරියෙ නුඹේ දුකයි.
අනාගතේ නුඹ
ජය ලබා සිනාසියන්
සොදුරියෙ සිනාසියන්..............

ඔබෙ ප්‍රතිචාරය: 

0 Response to "උරුමය.........."

Post a Comment

ඔබෙ අදහස් දහස් වටී