සිහිල් සුළං රැල්ලේ

1.9.11 8:59 PM Posted by Thrimal Gunathilaka
සිහිල් සුළං රැල්ලේ
ඔබේ සුවද මුසු වේ //

ආදරයේ මග
සිනිදු පහස ලද
හදවත දළු සෙනවේ

සිහිල් සුළං රැල්ලේ
ඔබේ සුවද මුසු වේ 

 සුදුවැලි අතරේ
පිපුණු මල වගේ
ලොව්තුරැ රස ගංගා //
ඔබේ ආදරේ වරුෂා වැහැලා
කතර දැවුනු අදරේ

සිහිල් සුළං රැල්ලේ
ඔබේ සුවද මුසු වේ //

සීත ඉමව්වේ 
කදු ගැට අතරේ
සෙනහස් දිය දාරා //
ඈත ඉමේ කදු
අතරේ පාවෙන
අමා සුවය පැතුවේ//

සිහිල් සුළං රැල්ලේ
ඔබේ සුවද මුසු වේ //
ආදරයේ මග 
සිනිදු පහස ලද
හදවත දළු සෙලවේ
සිහිල් සුළං රැල්ලේ
ඔබේ සුවද මුසු වේ //
ඔබෙ ප්‍රතිචාරය: 

0 Response to "සිහිල් සුළං රැල්ලේ"

Post a Comment

ඔබෙ අදහස් දහස් වටී