පායා ඇයි හින හෙන්නේ

30.3.12 9:19 AM Posted by Thrimal Gunathilaka

පායා ඇයි හින හෙන්නේ
නිල් ගුවනේ තරු රාශී
නැති වී නැතිවී නම් ඇගෙ මුහුණේ
නිල් වන් දෙනෙතේ කාන්තී.........

අගෙ වත මට නොපෙනේ නම්
පුන් ස‍ද ඇයි හිනෙහෙන්නේ..
නැති දා ඇගෙ ගී රාවේ..
කොවුලනි ඇයි ගී ගැයුවේ.. //


වනයේ පිපි මල් ගොමුවේ
සමණලයිනි ඇයි හැඩුවේ
නැතිවී නැතිවී නම් ඇගෙ මුහුණේ
නිල් වන් දෙනෙතේ කාන්තී

 පායා ඇයි හිනහෙන්නේ.........

ඇගෙ දිමුතු දසන් නොපෙනේ
මට මොකටද මුතු පංති //
ඇගෙ කදුලැලි නැති විටදී
ඕනෙනෑ දියමන්තී //

පායා ඇයි හින හෙන්නේ
නිල් ගුවනේ තරු රාශී
නැති වී නැතිවී නම් ඇගෙ මුහුණේ
නිල් වන් දෙනෙතේ කාන්තී.........

පායා ඇයි හිනහෙන්නේඔබෙ ප්‍රතිචාරය: 

0 Response to "පායා ඇයි හින හෙන්නේ"

Post a Comment

ඔබෙ අදහස් දහස් වටී