උන්මාද වූ ප්‍රේමාදරේ

14.6.12 9:06 AM Posted by Thrimal Gunathilaka
උන්මාද වූ ප්‍රේමාදරේ
සමණල වසන්ත යෞව්වනයේ
සංසාරයේ සුභ පාර්ථනා
ඉදුනිල් දෙනයන සටහන් වේ

රළ පෙළ කැළඹේ හසගන විලසේ
ලවනට සුදු මුදු පහස ලැබේදෝ.......//
ඔබ හදවත මා හදුනා ගත් සේ
මා හදවත ඔබ හැදින ගනීදෝ..............

උන්මාද වූ ප්‍රේමාදරේ

සමණල වසන්ත යෞව්වනයේ
සංසාරයේ සුභ පාර්ථනා
ඉදුනිල් දෙනයන සටහන් වේ

කිදුරු කොදෙව්වේ කසුන් කුමාරිකාවී
සයුරු තෙරෙන් සැගවී ආවාදෝ .....//
චන්ඩ මාරුතේ ඉන්ද්‍රකීලයක් වගේ
නොසැලී ඉන්නට වරම් ලැබේදෝ.........


උන්මාද වූ ප්‍රේමාදරේ
සමණල වසන්ත යෞව්වනයේ
සංසාරයේ සුභ පාර්ථනා
ඉදුනිල් දෙනයන සටහන් වේ...........ඔබෙ ප්‍රතිචාරය: 

0 Response to "උන්මාද වූ ප්‍රේමාදරේ"

Post a Comment

ඔබෙ අදහස් දහස් වටී