ඇස් ආදරෙන් පූරෝනා

27.7.12 2:21 AM Posted by Thrimal Gunathilaka
ඇස් ආදරෙන් පූරෝනා
හිත පාළුවෙන් ගලෝනා
ඔබ මගෙම වන්න ඕනා
මිය දෙන්න දෙන්න උණුහුමේ ඔබේ........
මා හදවතින්ම උමතු වී තියේ .............

ඔබ සිහිවන හැම මොහොත්ක් ගානේ
දැක ගන්නට ඔබ මා ලග නෑනේ
නුදුරේදීම කරගන්නට මාගේ
අවසර දෙන්නට පමණයි ඕනේ
ඉඩ දෙන්නම් පපුතුරේ
නැලවෙනු මැන සොදුරියේ
මට ඔබම තමයි ඕනා ..............


ඇස් ආදරෙන් පූරෝනා
හිත පාළුවෙන් ගලෝනා
ඔබ මගෙම වන්න ඕනා
මිය දෙන්න දෙන්න උණුහුමේ ඔබේ........
මා හදවතින්ම උමතු වී තියේ .............

රැක ගන්නම් ජීවිතයම වාගේ
එක සැරයක් හද ගත්තානම් මාගේ
සැනසෙන්නට හැමදාමත් ආයේ
එනවද හිමිකම ගන්නට මගෙ හීනේ

නොසිදෙන මහ සාගරේ
තරමට මගේ ආදරේ

මට ඔබම තමයි ඕනා ...


ඇස් ආදරෙන් පූරෝනා
හිත පාළුවෙන් ගලෝනා
ඔබ මගෙම වන්න ඕනා
මිය දෙන්න දෙන්න උණුහුමේ ඔබේ........
මා හදවතින්ම උමතු වී තියේ .............

ඔබෙ ප්‍රතිචාරය: 

0 Response to "ඇස් ආදරෙන් පූරෝනා"

Post a Comment

ඔබෙ අදහස් දහස් වටී