ගතින් ඉන්නට

11.12.12 8:55 AM Posted by Thrimal Gunathilaka
ගතින් ඉන්නට නැතත් ළංවී
සිතින් යන්නට එපා වෙන් වී
ඔබෙන් තොරවූ ලෝකයක්
සිතා ගන්නට බෑ

ඔබේ දෙනෙතින් ලොව බලන්නෙමි
ඔබේ වදනින් ලොව අසන්නෙමි
නවාතැන ජීවන මගේ
ඔබේ හසරැල්ලයි

ඔබේ ඇසුරින් යළි උපන්නෙමි
ඔබේ දැකුමෙන් දිවි ගෙවන්නෙමි
සදාතන ජීවය හදේ
ඔබේ හසරැල්ලයි


ඔබෙ ප්‍රතිචාරය: 

0 Response to "ගතින් ඉන්නට"

Post a Comment

ඔබෙ අදහස් දහස් වටී