ඔබෙන් තොර ලෝකයක්

14.12.12 1:33 AM Posted by Thrimal Gunathilaka
ඔබෙන් තොර ලෝකයක් කොයින්දෝ
ඔබෙන් තොර හීනයක් ඔබෙන් තොර මාවතක් 
ඔබෙන් තොර ගීතයක් කොයින්දෝ

දකින හැම රූපයම ඔබේ රුව සේ පෙනේ
අසන හැම ගීයකම ඔබේ කටහඬ ඇසේ
ඔබේ කටහඬ ඇසේ

ඔබෙන් තොර  //

සිහිනයෙන් සිහිනයට ඔබයි සැරි සරන්නේ
ඇසපියෙන් ඇසපියට ඔබ පමණි සිටින්නේ
ඔබ පමණි සිටින්නේ

ඔබෙන් තොර  //ඔබෙ ප්‍රතිචාරය: 

0 Response to "ඔබෙන් තොර ලෝකයක්"

Post a Comment

ඔබෙ අදහස් දහස් වටී