ගහක මල් පිපිලා

20.12.12 8:38 AM Posted by Thrimal Gunathilaka

ගහක මල් පිපිලා
පිපෙන්නේ..... ඇයිද නොදන්නෙමි..............
හිතක මල් පිපිලා.........
පිපෙන්නේ....... ඇයිද නොදන්නෙමි...........

නුඹට සිත බැදුනේ කිමැයි මා .......
තවම නොදන්නෙමි........
නුඹට හිත බැදි කාරණය
මම තවම සොයන්නෙමි

කතරෙ වැලිකැට හිරුට පෙම්බැද
ඈතත් ලෝ දහමින්..........
සොදුරු වැස්සට දැවෙන කතරක්,
ආදරෙයි පණමෙන් .......

ලොවට නොපෙනෙන අරුම සෙනෙහස,
ඒ වගෙයි මනරම්, කරනු බැරි තහනම්..........

සදට සදහට සෙනේ පෑමුත්,
උදුල තරුකැටටයම්....
හිරුට පෙම්බැදි එකදු තරුවක්,
සිටිය නොහැකිද යම්........

නුඹට නොහැගෙන මගේ ප්‍රේමය
ඒ වගෙයි මනරම්...........
පුදුමවෙයි නුඹ නම් ..................


ඔබෙ ප්‍රතිචාරය: 

0 Response to "ගහක මල් පිපිලා"

Post a Comment

ඔබෙ අදහස් දහස් වටී