රැකගන්න

10.11.10 10:21 PM Posted by Thrimal Gunathilaka


අහිමි වුණ ආදරය නිසා
යම් වේදනාවක් 
සිතට ඇතුළු වෙද්දී
අහිමි නොවුණ ආදරය
රැක ගැන්නට 
අපට හැකිවේනම්
අපට හිමි වන්නේ
ආදරයයි!
ඔබෙ ප්‍රතිචාරය: 

0 Response to "රැකගන්න"

Post a Comment

ඔබෙ අදහස් දහස් වටී