උපන් දිනය

23.11.10 1:09 AM Posted by Thrimal Gunathilaka


මොකක්ද? උපන්දිනය කියන්නෙ.
ඇයි අපි මේ දවස සමරන්නේ
අනෙක් අයව සතුටුකරන්න 
උත්සහ කරන්නෙ,
හොදට හිතල බලන්න.
අවුරුද්දට එක දවසක් 
ඇයි අපි මෙහෙම සතුටු‍ වෙන්නෙ
අපි සතුටු විය යුත්තේ,
ඒ සදහා කාරණයක් තිබේ නම් පමණයි.

උපන්‍ දිනය දව‍ස කියන්නෙ අපට සතුටු වීමට කාරණයක්ද?
එදා තමන් ඉපදුන එක
තමාට හෝ වෙනයම් කෙනෙකුට
සතුට විය හැකි කාරණයක් නම්
සතු‍ටු වීමේ වරදක් නැත
එසේ නොමැති නම් අප කුමක්ද කලයුත්තේ
සිතාබලන්න.....................ඔබෙ ප්‍රතිචාරය: 

0 Response to "උපන් දිනය"

Post a Comment

ඔබෙ අදහස් දහස් වටී